Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18.5.2020, se torej ponovno odpirajo šolska vrata za učence prvega triletja. Učenci bodo razdeljeni v skupine po največ 15 učencev, kar pomeni, da je bilo potrebno oddelke razpoloviti, pripraviti v ta namen skoraj za vsak razred dodatno učilnico in razporediti dodatno učiteljico/učitelja. To nam je povzročilo zelo veliko težav. Morali smo kadrovsko aktivirati za neposredno delo v oddelkih tudi svetovalne delavke, učiteljice za dodatno in strokovno pomoč, nekatere predmetne učitelje, knjižničarki, …

Ker na podružničnih šolah zaradi prostorskih omejitev ni opcije zagotoviti pouka pod novimi pogoji na način, da vsi oddelki ostanejo na podružnicah, smo za oddelek 3. razreda na PŠ Golo (2 skupini) in 3.razreda na PŠ Tomišelj (ostajajo v nespremenjeni sestavi) , ustrezno velik prostor zagotovili na centralni šoli na Igu.

Pri vstopanju v šolo, bodo učenci upoštevali razdaljo 1,5 m -2m. V pomoč bodo talne oznake za smer gibanja in dežurni delavci na VHODU 2 in  VHODU 3 na Igu , na podružnicah pa ena od učiteljic.

Starši ne boste mogli vstopati oziroma spremljati otrok v samo šolsko stavbo.

Za sedežni red v učilnicah bodo poskrbele razredničarke na način, da bo vsak učenec imel s svojim imenom označen stol pri mizi. Poskrbljeno bo tudi za ustrezno medsebojno razdaljo v učilnici.

V vsaki učilnici bo na voljo tudi razkužilo, razkužilni robčki za dezinfekcijo mize pred in po malici. Razredničarke bodo učence še naprej navajale  na dosledno in pravilno umivanje rok z milom. Prosimo vas, da temu sledite tudi doma. Po šoli so izobešeni plakati s higienskimi navodili in postopki.

Učenci bodo malicali v učilnici, tako kot doslej, le da bo režim nekoliko spremenjen, seveda bo obvezno umivanje rok pred in po malici. Kosilo bo organizirano v jedilnici, z upoštevanjem omejitev, razdalje, novega reda. To pomeni, da bo nastavljen nov urnik prihajanja na kosilo, ki ga bo potrebno dosledno upoštevati.

Tudi ob odhodu učencev domov, bo v pomoč dežurni delavec, ki bo usmerjal učence do izhodnih vrat (isto mesto kot vhod). Ko učenec zapusti šolsko stavbo, odide domov ali na avtobus in se po nepotrebnem ne zadržuje naokrog. Varstva, oziroma spremstva  do avtobusnega  postajališča ne bomo zmogli zagotavljali, saj kadra v novih okoliščinah ni na voljo.

Navodila, ki se nanašajo neposredno na pouk v konkretnem razredu, vam posreduje razredničarka, mogoče samo še omenimo to, kar velja za vse – šolske potrebščine in pripomočke učenci prinesejo v šolo in jih v šoli tudi puščajo (ne odnašajo domov). Igrač ne nosijo v šolo, medsebojno posojanje potrebščin ni dovoljeno. Domov učenci odnesejo le bidon za vodo in oblačila.

Uporaba igral je odsvetovana zaradi večje možnosti okužb. To bomo upoštevali. Ker bodo otroci veliko zunaj, naj se primerno obujejo in oblečejo.

Knjižnica je zaenkrat za učence zaprta, se pa pripravljajo še uskladitve navodil. V kolikor želite informacije glede tega, prosimo, da kontaktirate knjižničarki. (e-sporočilo)

Prevoz-za zagotovitev  ustreznih higienskih in drugih zahtev je odgovoren prevoznik.  Za režim prevoza otrok s šolskim  kombijem poskrbi šola. Predlagamo, da učenci prihajajo v šolo peš, oziroma, da jih pripeljete starši, če le imate možnost.

Za informacije, pogovore so vam na voljo razredničarke in učiteljice/učitelji vašega otroka po e-pošti ali telefonsko. Seveda smo vam na voljo tudi  svetovalna služba, vodja prehrane, vodstvo šole.

Hvala vsem za razumevanje in strpno sodelovanje, učenkam in učencem pa uspešno vrnitev v šolske prostore.

Lep pozdrav

Ig, 15.5.2020

                                                                                                              Ravnateljica Biserka V. Malnar

                                                                                                              Pom.ravnateljice Andreja A. Babšek

                                                                                                                                                in Barbara Flajnik