POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2018

Delo šolskega sklada je v tekočem šolskem letu potekalo skladno z načrtom. Prejetih je bilo 9 vlog za pridobitev pomoči šolskega sklada. V veliki večini se vloge nanašajo predvsem na pomoč pri plačilu šol v naravi in poplačilo stroškov dejavnosti v okviru šolskih aktivnosti. Do konca junija smo tako namenili za pomoč učencem iz materialno ogroženih družin 580,22 EUR.

Iz sredstev za nadstandard se je denar namenil za preventivne delavnice varne rabe interneta, preprečevanja odvisnosti in delavnice na temo odnosov. Kot načrtovano se je denar namenil tudi za nakup petih kompletov smučarske opreme, namenjene za izposojo v zimski šole v naravi in sofinanciranju nakupa peskovnika za potrebe podaljšanega bivanja. Prav tako je še načrtovano plačilo nagradnega izleta za vzorne učence v juniju.

Veseli nas, ker je z donacijami na račun sklada nekaj sredstev tudi priteklo. Lepo se zahvaljujemo vsem staršem, saj smo z donacijami preko položnic zbrali kar 1180 EURNa novoletnem bazarju je bilo z nakupom različnih izdelkov, ki so jih izdelali naši učenci, zbranih kar 1222,94 EUR.  Aprila smo na naši prireditvi Dan odprtih vrat OŠ Ig s prostovoljnimi prispevki v skladove želvice zbrali 604,58 evrov.

Poleg tega smo pridobili tudi za 1410 EUR donacij podjetij v nakazilih sredstev na račun šolskega sklada (podjetje MVA d.o.o. 500 EUR, podjetje Prijatelj&Prijatelj 350 EUR, Varnost Vič 260 EUR, Petrol 200 EUR, Pirnat 100 EUR). Denar bomo kot običajno namenili predvsem za sofinanciranje plačila šole v naravi in plačila drugih šolskih dejavnosti ter namensko za materialno ogrožene otroke.

V prihodnjem šolskem letu načrtujemo nadaljevanje vzpostavljene dobre prakse delovanja šolskega sklada. Ponovno načrtujemo poudarek na porabi sredstev za preventivne dejavnosti. Ohranili bomo zbiranje prispevkov s prodajo izdelkov na novoletnem bazarju, saj se je izkazalo kot prijeten in uspešen dogodek. Aktualni člani UO šolskega sklada v prihajajočem šolskem letu nadaljujemo z delom.

Poročilo je bilo predstavljeno na Svetu staršev v mesecu juniju.

 

FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE LETA 2018

Šolski sklad OŠ Ig

Začetno stanje na računu sklada (1. 1. 2018) 11.351,17

ODHODKI

za denarno pomoč 580,22
Kosila 0,00
Šole v naravi 580,22
Drugo (učni pripomočki, plačilo položnic, …) 0,00
za nadstandard 3.622,84
Nagradni izlet za uspešne, vzorne učence 814,23
Preventivne dejavnosti 548,46
Peskovnik 1000,00
Novi kompleti smuči 1260,15
SKUPAJ 4.203,06

 

PRIHODKI

Donacije staršev (položnice) 1.180,00
Odprti dan in novoletni bazar 1.828,52
Donacije podjetij 1.410,00
SKUPAJ 4.418,52
Stanje na računu 30. 6. 2018 11.566,63