Učenci 3. razreda sodelujejo na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine in matematike.

Ob koncu 2. in 3. VIO se znanje za vse učencev preverja z obveznim nacionalnim preverjanjem znanja. Ob koncu 6. razreda se opravlja preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga v septembru določi minister.
Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev.
V obvestilo o dosežkih pri NPZ, ki je priloga spričevala, se vpišejo dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 6. oz. 9. razreda. Dosežek učenca na poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu se navede v absolutnih in odstotnih točkah na Obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole v šolskem letu.

Splošne informacije za učence in starše:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

4. 5. 2023 – četrtek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023 – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (tuj jezik – angleščina)
NPZ iz tujega jezika – angleščina za 6. razred